17.
Červen
PPCP

V. SETKÁNÍ PPCP

PPCP

GRANDHOTEL ALCHYMIST, 17. 6. 2021

Vážení přátelé filatelie a návštěvníci webových stránek Prestige Philately Club Prague (dále jen „PPCP“), dne 17. června 2021 proběhlo v Crystal Ballroom Grand Hotelu Alchymist za účasti většiny členů páté setkání členů klubu a také pozvaných hostů. Program tohoto spíše pracovního setkání byl opravdu velmi rozmanitý.

Po krátkém uvítání a proslovu pana JUDr. Tomáše Mádla, prezidenta PPCP v úvodu proběhla podle ustálených zvyklostí, tj. s podepsáním zakládací listiny spolku, předáním odznaku, certifikátu a focením, inaugurace dvou nových členů. Prvním z nich je SLOVENSKÁ POŠTA, a. s., Poštové muzeum, zastoupené panem Mgr. Martin Vančem, PhD., ředitelem Poštového múzea a vedoucím útvaru Poštovej filatelistickej služby (POFIS) Slovenskej pošty, a. s. Pan Dr. Martin Vančo je ve filatelistických kruzích jak na Slovensku, tak i v České republice dobře známý a dlouhodobě přispívá k šíření dobrého jména známkové tvorby a filatelie i mezi širokou laickou veřejností. Obdobně jako Poštovní muzeum v Praze může i toto členství přispět k upevňování kontaktů a k rozvoji spolupráce PPCP s veřejnoprávními autoritami. Druhým z nově přijatých členů je pan Ing. Antonín Blažek Ph.D., který vlastní zajímavou sestavu Mysu dobré naděje a dalších kolonií a rovněž výjimečné provizórium s přetiskem CHINA – 50 Pfg. Reichspost (katalogově nejdražší známku celého Německa), kterou představil na prvním BIennale 2020. Filatelii vnímá jako syntézu několika společenských věd: historie, zeměpisu, přírodních věd a technických oborů. Je přesvědčen, že v celkovém kontextu přispívá ke zvyšování vědomostní úrovně mezi lidmi a taktéž k poznávání jednotlivých často vzájemně odlišných a vzdálených národů, společenských vrstev a nejrůznějších komunit. Tento názor je samozřejmě konzistentní s pohledem PPCP na filatelii, coby „společnou řeč“ a dokonale inkluzivní součást světové kultury.

Nosnou náplní V. setkání bylo ale bezesporu Biennale 2020 uskutečněné minulý rok, které bylo malým zázrakem, neboť až po jednání Dr. Tomáše Mádla s tehdejším ministrem zdravotnictví Doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. obdržela výstava v období bující pandemie COVIDu-19 na vládě výjimku a to díky zcela ojedinělým, světově významným raritním výpůjčkám od členů PPCP, Club de MonteCarlo de l’Elite de la Philatélie a rakouské Vindobony. Výstava, která byla v roce 2020 jedinou mezinárodní filatelistickou výstavou svého rozsahu i dosahu zorganizovanou na celém světě, trvala 10 dnů a ve světě vzbudila obdiv filatelistické komunity. Důkazem je celá řada velmi pozitivních ohlasů z různých zemí k výstavě i katalogu ve formě gratulací, uznání i děkovných e-mailů. Z nejznámějších osobností lze vzpomenout Billa Hedleyho, Patricka Maselise, Karla Louise, Wolfganga Maassena, Daniela Piazzu, Adriana Bergaminiho, atd. Na výstavu v Národním muzeu se byla podívat i Gina Renotiere z rodiny hraběte von Ferrary a byla potěšena zejména kontextovým exponátem Lady McLeod a rekonstrukcí Mauritiů Post Paid, obojí ex. Ferrary.

Řada těchto osobností přitom nabízí spolupráci při organizování dalších výstav. Ke zvážení je pojmout Biennale 2020 jako nultý ročník. Výsledkem Biennale 2020 je i skvostný katalog, který již obdržel velkou pochvalu z řady států. Byl mj. také zaslán do soutěže na mezinárodní výstavu v Tokiu PHILANIPPON 2021. V plánu je též odeslání na maďarskou HUNFILu 2021. Trvalou památkou zůstane i takřka hodinové video z výstavy, které bylo umístěné na YouTube a natočené ve spolupráci s jedním z nejznámějších youtuberů v České republice Jirkou Králem.

Výbor PPCP rozhodl, že příští Biennale bude posunuto až na rok 2023, neboť CMC rovněž posouvá svojí dvouletou periodu z původně plánovaného roku 2021 až na podzim 2022. PPCP by se takto logicky vyhnula kolizi termínů obou výstav ve stejném období. Je rozjednána nová dohoda s Národním muzeem, na dobré cestě je i spolupráce se Smithsonian’s National Postal Museum ve Washingtonu, odkud dostaneme prestižní zápůjčky typu Inverted Jenny, budeme usilovat i o zápůjčku z britské Royal Collection a příslíbeny jsou exkluzivní rarity světového významu, které prošly přední švýcarskou aukční firmou Corinphila. Vzhledem k těmto skutečnostem a k tomu, že o spolupráci má zájem také mnoho členů monackého Club de Monte Carlo, je příprava na Biennale v roce 2023 pro PPCP nesmírně odborně a organizačně zavazující a klade i vyšší nároky na hodnotu a úroveň našich vlastních exponátů.

Dalším bodem setkání byla účast PPCP na výstavách v nejbližším období. První z výstav je specializovaná jedno-rámová výstava v Nitře organizovaná v září 2021 Svazem slovenských filatelistů se zaměřením na Slovensko a Československo. PPCP dodá 5 až 6 exponátů. Další výstavou je Světová výstava Helvetia 2022, která bude probíhat v Luganu v květnu 2022. Generálním partnerem je světoznámý švýcarský aukční dům Corinphila. PPCP zřejmě bude mít možnost se výstavy účastnit cca s 10 kontextovými rámy. Poslední z výstav je Evropská výstava „Liberec 2022“, která bude probíhat v Liberci ve dnech 13. – 16. října 2022 pod patronací FEPA (Bill Hedley), s uznáním FIPu (Bernard Beston) a AEP, a v neposlední řadě i pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje M. Půty a primátora statutárního města Liberce Ing. J. Zámečníka, CSc. Pozvánka byla rozeslaná do 40 evropských zemí. Místo konání bude Wellness hotel Babylon. Součástí výstavy bude 6. mezinárodní „celosvětová výstava“ Polar Salon LIBEREC 2022. Zde mohou návštěvníci zhlédnout filatelistické materiály polární filatelie, tj. s arktickým či antarktickým kontextem. O zapůjčení různých artefaktů se začíná jednat v zahraničí. PPCP přislíbilo účast i spolupráci na výstavě Liberec 2022 formou propagace, sponzoringu a poskytnutí kontextových exponátů a expozice „Dějiny filatelie“.

Závěrečným bodem setkání bylo vyhodnocení mediálních výstupů klubu v rámci Biennale, kterých bylo souhrnně 73; z toho 6 reportáží se odvysílalo v televizi, a to konkrétně v České televizi, na Nově a CNN Prima; 1 reportáž proběhla v Českém rozhlase; 12 článků bylo otištěno v médiích a celkem 54 výstupů se pak uskutečnilo online.

Na pátém setkání klubu se především podařilo sjednotit představy, či alespoň otevřít diskusi o mnoha aspektech práce PPCP. A to jak o výše uvedených tématech, tak o úpravách přijímacího řízení, mediálních a PR aktivitách, dobročinných akcích, výstavnickém poradenství, či možnostech užší komunikace a spolupráce uvnitř klubu. V mnoha ohledech se plánování a realizace cílů posunuly vpřed, nicméně již v nejbližším období čeká PPCP velké penzum další práce a úsilí ve prospěch filatelie. Vše bude průběžně koordinováno Výborem klubu a celé agendě pak budou věnována VI. a VII. setkání , která se budou konat v září a prosinci 2021.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský