PPCP

Verze pro tisk

Prestige Philately Club Prague z.s.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: ”Prestige Philately Club Prague z.s.” (dále jen ”spolek”);
 2. Sídlem spolku je: Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3 – Vinohrady.
 3. Spolek je založen dne 28.10. 2018 u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu, působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II
Účel spolku

Spolek svou samotnou existencí i aktivním působením ve veřejném prostoru prezentuje 150letou tradici filatelie a její nejvyšší kvality sběratelské, odborné, investiční a společenské, tedy její prestižní aspekt a mezinárodní společensko-kulturní funkci.

čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 1. Pozvednutí povědomí o filatelii, jejích hodnotách a tradicích u nefilatelistické veřejnosti. 
 2. Posílení významu a prestiže filatelie a jejích tradičních mezinárodních kontextů v našem kulturním prostoru. Tematizace fenoménu „Prestižní filatelie“ ve světě filatelie obecné.
 3. Vytvoření členské základny v počtu maximálně 50 významných osobností z řad filatelistů a investorů ve filatelii, které prokázaly zásadní přínos pro rozvoj filatelie na poli sběratelství a filatelistické tradice.
 4. Příprava a realizace slavnostního setkání spojeného s uspořádáním výstavy a to jednou za dva roky (dále jen „Biennale“); na co možná nejvyšší úrovni filatelistických kvalit, celkového PR a společenské exkluzivity.
 5. Prezentace spolku a jeho činnosti a tématu prestižní filatelie v mediích.
 6. Publikační a osvětová činnost.
 7. Motivace a inspirace členů k individuálnímu úsilí o naplnění účelu spolku a cílů spolku.
 8. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
 9. Další formy činností a konkretizaci činností stanoví výbor spolku ve spolupráci s členskou základnou

čl. IV
Členství ve spolku

 1. Zakládajícími členy spolku jsou 3 osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

 2. Členem spolku mohou být fyzické osoby i právnické osoby. Zájemce o členství musí být bezúhonná osoba, mít celkový kredit a prestižní filatelistický materiál a finanční sílu jej pravidelně doplňovat na co nejvyšší sběratelské úrovni. Jeho vstup doporučí 2 členové spolku – navrhovatelé. Návrh ke členství přijímá prezident spolku. Výbor spolku pak rozhodne o přijetí nového člena po konzultaci s členskou základnou a s přihlédnutím k jejímu názoru.
  Forma vstupu budiž zápis jména člena na zvláštní listinu spolku, spojený s vydáním certifikátu o členství. Při vstupu nový člen poskytne – svoje filatelistické CV, foto a kontakt. Toto vše bude uveřejněno na internetových stránkách spolku a podle potřeby a za souhlasu člena i v dalších publikacích spolku. Významná osobnost se může rozhodnutím členské základny a výboru stát „čestným členem“ spolku, aniž splňuje podmínku vlastnictví prestižního filatelistického materiálu. Řádným členem spolku může být i „člen se zvláštním statutem“ – s udělenou výjimkou z povinností v odst. 5.

 3. Členství zaniká
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení;
  2. rozhodnutím o vyloučení z důvodu závažného ¬porušení povinností vyplývající z členství, a to hlasováním prostou většinou členů přítomných na klubové schůzi, pokud je přítomno alespoň 50% členů spolku; návrh na toto hlasování předkládá výbor spolku;
  3. nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené dodatečné lhůtě;
  4. úmrtím, zánikem právnické osoby – člena spolku a zánikem spolku.
 4. Člen má právo
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  3. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 5. Člen má povinnost
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);
  2. na každém Biennale vystavit, osobně či v zastoupení, významnou filatelistickou raritu ze své sbírky či investičního portfolia. Touto raritou se rozumí poštovní známka, popřípadě jiný filatelistický materiál, který je prokazatelně extrémně vzácný, až unikátní a s velmi vysokou tržní hodnotou. Vystavená rarita musí být pokaždé jiná a na Biennale dosud nikdy nevystavená žádným z členů.
  3. při vstupu zaplatit vstupní poplatek 5000 CZK a roční příspěvek na činnost klubu ve výši 25000 CZK vždy do 31. ledna každého roku, počínaje r. 2019; v případě vstupu nového člena po 31. lednu daného roku, odpovídá výše tohoto příspěvku alikvotně zbývající části roku;
  4. v osobní rovině působit ve prospěch kredibility a prestiže spolku; skrze VIP aspekt spolku a prestižní filatelie jako takové usilovat o inspiraci zajímavých osobností mimo spolek a obecně přispívat k co nejlepšímu PR filatelie.
  5. výbor ve spolupráci s členskou základnou vypracuje Memorandum o činnosti a cílech spolku, které bude součástí stanov, jejichž výklad a ustanovení bude dále zpřesňovat a rozvíjet.

čl. V
Orgány spolku

 1. 5-členný výbor spolku ve složení: prezident, viceprezident a další 3 členové výboru
 2. Výbor spolku
 3. Funkční období výboru je čtyřleté.

čl. VI
Statutární orgán – prezident spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je prezident spolku.

čl. VII
Výbor spolku

 1. Výbor je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně na samostatné schůzi výboru.
 2. Výbor je 5 členný, a pro své 4-leté funkční období je volen členskou základnou;
 3. Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy výboru.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, kromě přijímání nových členů, kde se vyžaduje souhlas všech členů výboru; každý člen má 1 hlas.
 5. Výbor může být svolán požádá-li o to 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 6. Funkční období výboru je čtyřleté.
 7. V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jako by nebylo přijato.
 8. Výbor:
  1. volí prezidenta a viceprezidenta spolku;
  2. rozhoduje o přijetí nových členů
  3. předkládá návrh pro hlasování o vyloučení členů
  4. schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba souhlas většiny členů výboru;
  5. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  6. konkretizuje činnost pro další období;
  7. jednou za 6 měsíců svolává pravidelnou schůzi členů spolku
  8. stanovuje výši členských příspěvků, vždy pro příslušný kalendářní rok;
  9. před Biennale rozhoduje o přijetí či nepřijetí exponátů členů, posouzením jejich vzácnosti a hodnoty;

čl. VIII
Členská základna

 1. Členská základna rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů, pokud je přítomno aspoň 50% členů.

 2. Členská základna volí jednou za čtyři roky členy výboru, a to na časově příslušné schůzi členů spolku.

 3. Výbor je volen a odvoláván členskou základnou.

 4. Členská základna projednává a schvaluje roční program aktivit klubu.

čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Příjmy tvoří každoroční příspěvky členů dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku a jsou použity výhradně na činnost spolku.
 2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X
Okolnosti zániku spolku

 1. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.
 2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.