Prestižní filatelie

PPCP

Filatelie během svého vývoje nabyla a prokázala specifické vlastnosti a aspekty, které ji definují, legitimují a nadále umožňují její pokračování ve společenském, kulturním a tržním prostředí.

Tyto jsou, v rovině obecné:

 • usilování o krásu a dokonalost a často o „nedosažitelné“
 • vytváření a uchování hodnot a příběhů, jejichž smysl leží v budoucnosti
 • nadčasovost, inspirabilita,
 • přináší radost a unikátní zážitky

Lze také říci, že filatelie je emotivní a transcendující, a tím naplňuje naše životy významy a smyslem. Těžko lze chtít víc!

V rovině konkrétní pak vidíme:

 • 160 let sběratelské a tržní tradice
 • tvorbu unikátních a krásných děl
 • důvěryhodnost – konečný cenzus předmětů zájmu,
 • koncentrování velkých hodnot v nepatrném díle lidských rukou
 • uchování či růst ceny většiny vzácných známek
 • mobilitu, globálnost, likviditu, odolnost trhu při ekonomickém poklesu
 • VIP kontexty a vlastnické linie slavných a významných osobností v celé filatelistické tradici
 • silnou expertní podporu – informační základna v podobě desetitisíců titulů odborné literatury
 • vědecké metody a nároky, historické a ekonomické nástroje aplikované ve filatelistickém studiu a sběratelsko – tržním prostředí

To vše je víceméně v širokém povědomí, neváháme říci ve světovém konsensu, filatelistické i nefilatelistické veřejnosti, jako motivující a inspirující zdroj znovunalézání a budoucnosti
filatelie samé.

Při důkladném pochopení a promýšlení významu výšeuvedených kategorií zjišťujeme, že se nám tu filatelie jeví jako zcela mimořádné dílo lidského ducha, usilování a kreativity, vynaloženého času a aktivity. Není v dějinách mnoho srovnatelných fenoménů, kulturních výdobytků s podobným univerzálním poselstvím a srozumitelností. Kdybychom naznačený obraz filatelie chtěli uchopit do jednoho pojmu, shrnout celkový náš dojem, napadne nás zřejmě: „úctyhodnost“. Ano, filatelie je zejména úctyhodná!

Budeme-li toto dále akcentovat, poměřovat vše ze světa filatelie schopností dostát nárokům na její fundamentální úctyhodnost, pak vystoupí část filatelie nesoucí její nejvyšší kvality.
Kvality sběratelské a odborné, ale i v kontextu tržním, kulturním či společenském. K tomuto kroku nám budou nápomocny jak vybrané znaky filatelie již uvedené, tak znaky či kritéria nová. Takto nově vyznačenou část si dovolujeme pojmenovat „Prestižní filatelie“. Tu tvoří specifický sběratelský materiál a její tvůrci a nositelé – elita z řad sběratelů, expertů a investorů, kteří si kladou nejvyšší cíle, formulují a naplňují universální hodnoty filatelie, chrání ji a předávají dál.

Vlastnosti definující sběratelský materiál “Prestižní filatelie” nahlédneme z obecného schématu (se zřejmým cenotvorným poteciálem), kterým lze utřídit a popsat veškeré filatelistické “universum” – podle kritérií KVALITY, VZÁCNOSTI, PŮVODU, POPTÁVKY a OČEKÁVÁNÍ.

Kritériem pro známky či dopisy, kterými se zabývá Prestižní filatelie, je nejvyšší úroveň uvedených kategorií. Aktuálně se ve sběratelsko – tržním prostředí ukazuje rostoucí význam PROVENANCE (původ ve smyslu úplného příběhu, kontextu vzniku a významu majitelů) a EXPECTATION (očekávání budoucí obliby, poptávky, tržní perspektivy, možnosti nových poznatků atd).

Všemi kritérii, která definují filatelistický materiál jako “prestižní” a vymezují jej vůči ostatnímu a jejich ukázkami a aplikacemi, se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách na toto téma.

Právě tematizace Prestižní filatelie, její prezentace a prosazení jejího zvláštního postavení ve světě filatelie obecné a povědomí o ní i ve světě okolním, by mělo být úkolem a smyslem PPCP. Určení, studium a rozvíjení Prestižní filatelie je podstatné pro další směřování filatelie jako celku. Prestižní filatelii tak vidíme jako trend budoucnosti.

PPCP

I have a great opinion of rare stamps, which are constantly getting rarer.


W. H. Peckitt, Philatelic Record, 1899