14.
Prosinec
PPCP

XI. setkání PPCP

PPCP

Hotel Alchymist

Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, dne 14. prosince 2023 se v Grandhotelu Alchymist konalo již XI. setkání PPCP. Schůzi zahájil krátkým uvítacím proslovem předseda klubu, JUDr. Tomáš Mádl, který seznámil členy s průběhem členské schůze a představil vzácné hosty, mezi kterými nechyběli: PhDr. Ing. Tomáš Hejda, PR a mediální zástupce PPCP, vlastník a ředitel společnosti PR Mollo; Jan Rihak, majitel a ředitel grafického a designového studia Eternia; Dušan Martinček, profesionální fotograf z Prahy; Radek Novák, sběratel, spisovatel, filatelista, poradce Portu Gallery, resp. nově přijímaný člen a pánové Mgr. Ing. Jan Berr a doc. MUDr. František Vorel, CSc. – nově přijímaní členové klubu. Program této schůze byl velmi nabitý. I z tohoto důvodu byla porušena tradice PPCP, že posledního, předvánočního setkání klubu se nezúčastnily partnerky členů.

Stěžejním bodem XI. setkání byla volba nového výboru PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, resp. výstavní komise a revizora, kdy nejprve došlo ze strany RNDr. Pavola Lazara k objasnění volebního mechanismu. V této souvislosti Dr. Lazar jednak připomněl, že se bude postupovat dle stanov klubu uveřejněných ve spolkovém rejstříku, a to včetně ustavení volební komise, a jednak i zdůraznil, že dosavadní výbor ve složení JUDr. Tomáš Mádl, Ing. Vít Vaníček, Mgr. David Kopřiva, Mgr. Jiří Střecha (Poštovní muzeum) a RNDr. Pavol Lazar je platný, jelikož 5leté volební období výboru skončilo 28. října 2023. Předsedou PPCP zůstává na základě svého 10letého mandátu JUDr. Tomáš Mádl. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se volili čtyři členové výboru. Úkolem nově zvoleného výboru má být do budoucna především změna stanov, stejně jako zřízení nových orgánů PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, tj. výstavní komise a revizora a schvalování nových členů.

Novými či spíše staronovými členy výboru se stali: RNDr. Pavol Lazar, Ing. Vít Vaníček,  Ing. Martin Němeček, jenž bude současně zastávat funkci hospodáře klubu a Poštovní Muzeum, které zastupuje jeho ředitel, pan Mgr. Jiří Střecha. Nově zvolený výbor klubu se usnesl o tom, že mohou být zřizovány komise (např. pracovní). Historicky první pracovní komisí se stala tzv. výstavní komise, jež bude sloužit k posuzování vystavovaných exponátů na výstavách, kterých se PPCP zúčastní a bude pořádat. Fungování výstavní komise bude pro futuro upraveno směrnicí, která nebude obsažena ve stanovách. Za první členy výstavní komise byli zvoleni pánové: Mgr. David Kopřiva, Marek Vrba a Ing. Vít Vaniček. Výbor Klubu také zřídil funkci revizora, kterým se po volbě stal Ing. Radoslav Míšek Ph.D. Úkolem revizora, který bude mít pasivní přístup do bankovního účtu PPCP, zřízený u Fio banky, bude dohled nad distribucí financí v klubu a komunikace s hospodářem. Výbor klubu rovněž ujasnil možnost kumulace funkcí – a to sice – že člen výboru může být členem pracovní komise, resp. že člen výboru naopak nemůže být revizorem. Tajemnicí klubu zůstala slečna Hana Fenclová.

Výbor klubu potvrdil zavedené schéma schůzí klubu, to jest 2 pracovních setkání v březnu a září, resp. slavnostní, prosincové, „vánoční“ schůze s partnerkami. Avšak zůstávají i neformální setkávání v restauraci Aromi, které jsou pořádány vždy poslední čtvrtek v měsíci od 17. hodiny.

Dalším klíčovým bodem XI. setkání bylo vyhodnocení Biennale 2023 – Poklady světové filatelie II, které se uskutečnilo v Obecním domě v Praze od 28. října 2023 do 5. listopadu 2023 za velkého ohlasu médií a široké laické i odborné veřejnosti. Součástí hodnocení byly postupně prezentace  PhDr. Ing. Tomáše Hejdy (mediální pokrytí výstavy a plán na rok 2024), Ing. Martina Němečka (ekonomické okénko) a Jana Rihaka (grafické pokrytí akce).

Biennale 2023 bylo podle názoru JUDr. Tomáše Mádla úspěšnou výstavou, a to s ohledem na dobrou návštěvnost, prezentaci PPCP, lokalitu, dopravní obslužnost, blízkost obchodního domu Palladium, resp. smluvní podmínky s Obecním domem. JUDr. Tomáš Mádl a management Obecního domu se předběžně dohodli na budoucí spolupráci. Naopak velkou nevýhodou spolupráce s Obecním domem byl systém návštěvnosti, který z 9 návštěvních dní fungoval pouze 5 dní. Neexistují bohužel záznamy o návštěvnosti ve dnech, kdy byla návštěvnost dle odhadů velká. Toto musí být do budoucna lépe podchyceno. Stejně tak by měl být podle Ing. Víta Vaněčka a Mgr. Davida Kopřivy podporován barvitý příběh filatelistických rarit, neboť mladá generace nemá k filatelii vztah a nejeví o ni zájem. V tomto ohledu se Jiří Kraus vyjádřil k návrhu na integrování QR kódů do exponátů, aby byly přitažlivější pro mladé lidi. Ing. Petr Sobotka se vyslovil pro parametrizování výstavy, tj. určení rozsahu textů, poměru textů vůči obrázkům, popisu rarity (popis vs uvedení katalogového čísla), unifikaci názvů exponátů apod. Jan Rihák je pro integraci výstavního plánku do letáčku výstavy, tak, jako tomu bylo při Biennale 2020, a to z důvodu snazšího nalezení nejznámějších filatelistických rarit uvedených v médii návštěvníky.

Dalším neméně významným bodem XI. setkání bylo přijetí nových členů PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, které proběhlo podle ustálených zvyklostí, tj. s podepsáním zakládací listiny spolku, předáním odznaku, certifikátu a focením. Novými členy PPCP se stali pánové Mgr. Ing. Jane Berr, jehož filatelistickým zájmem je poštovní historie českých zemí, klasické období Rakouska a Staroitalské státy; doc. MUDr. František Vorel, CSc., který se především zajímá o novinové známky Rakouska, Rakousko 1. série, významné známky klasického období a prvorepublikové československé známky; Radek Novák, jehož hlavním filatelistickým koníčkem je Československo od roku 1918 do roku 1992, Protektorát Čechy a Morava, Rakousko a Německo do roku 1945, filatelistická literatura a investiční filatelie. Dalšími navrhovanými členy PPCP jsou: Ing. arch. Tomáš Kotas; Ing. Libor Hledík a Portu Gallery.

Na úplný závěr XI. setkání proběhla všeobecná diskuse členů, při které došlo ke kritice velkých rámů uprostřed výstavního sálu v Obecním domě při Biennale, jenž kazily celkový dojem. Členové klubu se vyslovili pro ponechání 2ročního cyklu pořádání Biennale (každé 2 roky uspořádání výstavy, další připadá na rok 2025). Jiří Kraus upozornil na rok 2025, kdy proběhnou volby do předsednictva Svazu českých filatelistů, se kterým se pojí následné možné pořadatelství světové výstavy Praga 2028 (pokud SČF získá příslušná povolení ze strany FIPA a FEPA). Svaz českých filatelistů a PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE by při pořádání Světové filatelistické výstavy Praga 2028 měly více spolupracovat a kooperovat své aktivity.

Datum další schůze nebylo stanoveno, avšak XII. setkání by se měla konat za doprovodu partnerek, aby se vykompenzovalo XI. setkání, které mělo být původně slavnostní.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Hany Fenclové