12.
Září
PPCP

VIII. setkání PPCP

PPCP

Sezimovo Ústí

VIII. SETKÁNÍ PPCP

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí a Hotel Nautilus v Táboře

Vážení přátelé filatelie, členové klubu PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE (dále jako „PPCP či klub“) a návštěvníci webových stránek PPCP, dne 12. září 2022 proběhlo ve Vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí a v Hotelu Nautilus v Táboře za účasti většiny členů klubu již osmé, slavnostní setkání členů a rovněž významných hostů. Program tohoto pracovního a osvětového setkání byl opravdu pestrý.

Schůze byla neformálně zahájena v 15:30 hod. ve Vile Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí (vila byla postavena mezi lety 1930 a 1931 podle návrhu architekta Petra Kropáčka) za přítomnosti starosty Sezimova Ústí, pana Mgr. Ing. Martina Doležala, LL.M a místostarostky města, paní Ludmily Svatkové. Klubu se ve spolupráci s panem PhDr. Pavlem Carbolem, Ph.D., jakožto historikem, předním specialistou na soudobé československé dějiny a předsedou Společnosti Edvarda Beneše, dostalo cti výše zmíněnou vilu navštívit a prohlédnout za jeho odborného historického výkladu. Nutno dodat, že této unikátní prohlídce předcházela dlouhá jednání a vystavení speciálního povolení od Úřadu vlády České republiky. Po lehkém občerstvení a procházce po parcele vily, se návštěvníci přesunuli do nepříliš vzdáleného Tábora, kde započala od 19 hodin v Hotelu Nautilus VIII. schůze klubu. Díky předchozímu programu se nekonalo tradiční setkání Výboru PPCP.

Schůzi zahájil úvodním uvítacím proslovem prezident klubu, JUDr. Tomáš Mádl, který seznámil členy s programem schůze a představil také význačné hosty, jakými byli: Mgr. David Gabriel, obchodní ředitel JURIS REAL, spol. s r. o., majitel pražské stavební firmy a potenciální nový člen PPCP, Jiří Stošek, vlastník filatelistického obchodu Filatelie‑Hobby Praha a aukční síně Filatelie-Stošek s.r.o., již jednou zmíněný PhDr. Pavel Carbol, Ph.D. a František Horniak, rytec slovenských poštovních známek.

Plánované výstavy
Prvním významným bodem byla účast PPCP na plánovaných výstavách.

První z výstav je evropská výstava LIBEREC 2022, kterou bude hostit liberecký hotel Babylon od 13. do 16. října 2022. Výstavy se zúčastní zástupci z řad FIPA-y a FEPA-y, která má v době konání výstavy v Liberci naplánovaný kongres. Jedná se tedy o pravděpodobně nejdůležitější filatelistickou akci pořádanou v České republice za tento rok. Z tohoto důvodu je logické, že členové PPCP věnují výstavě patřičnou patriotickou pozornost a na výstavu se dlouhodobě připravují. V tomto ohledu poskytl klub a jeho samotní členové – jmenovitě se jedná o D. Kopřivu, V. Vaníčka, T. Mádla, P. Valoška, P. Severína, Z. Filípka, J. Stunu a P. Flašku – organizátorovi výstavy velkorysé finanční prostředky.

Nicméně na začátku schůze se rozvířila diskuse podnícená členy Svazu českých filatelistů, kteří formou dopisu vyjádřili nesouhlas, aby klub vystavoval exponáty na akci jimi pořádanou, ve svých rámech. Rozpor se podařilo vyřešit tak, že organizační výbor L22 povolil PPCP vystavování ve svých rámech. Klub bude mít na výstavě také svůj reklamní roll-up.

Jiří Kraus ujistil členy, že bude na celé výstavě zajištěno přítmí, které splní náročné filatelistické nároky, co do světelnosti a náchylnosti ke zničení cenin. Jiří Kraus rovněž doplnil, že členové, kteří budou mít zájem o návštěvu výstavy včetně ubytování, mají kontaktovat jeho asistentku pro plynulejší zajištění, a to na e-mailové adrese zuzana.kunaskova@liberec2022.cz.

Další nesrovnalostí je počet rámů, jenž činil na konci schůze 11, kterých by mělo mít PPCP více, vzhledem k obsahu exponátů a nemalých finančních darů (viz výše), které výstava od členů a klubu dostala.

Seznam exponátů (2+9):
1. 2 rámy v čestném dvoře: Tomáš Mádl – Mauritiové
1. Tomáš Mádl – British Guiana
2. Petr Valošek – Glasgow Error
3. Zdeněk Matějovský – bloky
4. Poštovní Muzeum + Zdeněk Filípek – 80+100 blok Merkuři
5. Pavol Lazar + Friedrich Winter – 1. emise na světě
6. Miloš Hauptman – motýli
7. Stanislav Havlíček – 1. korespondenční lístek
8. Lubor Kunc – legionáři
9. Peter Severin – Poštovní historie Slovenska

Náhradní exponáty:
1. Martin Němeček – německé kolonie
2. Pavol Lazar – 2páska Nitra

Druhou z výstav je „bratislavská“ BRATISLAVAFILA 2023, která se uskuteční mezi 1. až 4. červnem 2023. Jedná se o národní filatelistickou výstavu s mezinárodní účastí a přesahem. Pavol Lazar opětovně připomněl, že výstava bude především vhodná pro vystavovatele, kteří by si chtěli potvrdit nebo zvýšit kvalifikaci jejich exponátů, jelikož budou otevřeny všechny vystavovatelské skupiny a třídy. Stále však platí podmínka, že zahraniční účast je pouze pro pozvané exponáty po předchozí domluvě s Pavolem Lazarem. Termín pro zaslání přihlášek výstavních exponátů je do 31. ledna 2023.

Pavol Lazar uvedl, že se výstava bude pořádat pod patronátem Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a že se bude konat ve Slovenském národném múzeu. Jeden z hlavních partnerů akce je, vyjma Slovenské pošty, český podnikatel, filatelista a člen PPCP, Petr Flaška, který bude mít na starost organizaci sálové aukce o 300‑400 aukčních položkách a maximální časové délce 2,5 hodin. Novinkou je i počet 20 exponátů, které dodá Vindobona do čestného dvora výstavy. Klub zvažuje, že by Vindobona mohla vystavovat v reprezentativních rámech PPCP, což je zatím v jednání.

Pavol Lazar také oznámil spuštění webových stránek výstavy, a to koncem září, kde bude vypsaný přehled možných finančních příspěvků, které organizátor výstavy vřele uvítá. PPCP bude vystavovat své rarity, jelikož ne všichni lidé stihli navštívit světovou výstavu PRAGA 2018 nebo BIENNALE 2020, a nebude tak vadit pomyslná „recyklace exponátů“. Klub se zároveň předběžně dohodl, že by se v době trvání výstavy mohlo uskutečnit další výjezdní setkání klubu.

Dalším velmi významným bodem setkání byla příprava na Biennale 2023. Předběžně bylo stanoveno datum konání na 27. října až 3. listopadu (max. 7-10 dní). Mgr. Jiří Střecha intenzivně jedná s managmentem Národního muzea o možnosti uskutečnění výstavy v této budově. Oproti prvnímu ročníku by se výstava konala v zatemňovacích dvorech nebo přednáškových sálech Národního muzea, jelikož se do výstavních sálů usadily stálé expozice. Tomáš Mádl poukázal na skutečnost, že si Národní muzeum může naúčtovat poplatky za energie a poplatky v případě nižší návštěvnosti výstavy, které by logicky doplatil klub. PPCP má zájem o vytvoření nového propagačního materiálu, nicméně vytvoření nového katalogu by bylo velmi obtížné – proto by byl preferován např. dodatek ke zmíněnému katalogu a nová „verze“ oblíbeného černotisku. Ambice prodat zbylé propagační zboží, tj. katalogy, známky a pamětní listy, stále trvá. Klub si také pohrává s myšlenkou o navázání spolupráce se Slovenskou poštou nebo s Clubem de Monte-Carlo. Pro tuto chvíli je důležité navrhnout finanční plán a rozpočet, upřesnit název výstavy, který prozatím zní Poklady světové filatelie II/ 2023 a specifikovat exponáty, jež budou členové vystavovat.

„Život“ PPCP
Závěrečným bodem byly informace ze života PPCP. Tomáš Mádl navrhl pokračování spolupráce se Společností Edvarda Beneše, a to v podobě uspořádání menší 3-4denní výstavy v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Vít Vaníček pozval členy klubu na svůj odborný seminář na téma Soutěžní filatelie FIP a Evropská výstava poštovních známek Liberec 2022, který se bude konat 3. listopadu od 16 hod. v Klubu 00-15.

Členové byli pozváni Jiřím Střechou na charitativní koncert na podporu obnovy ukrajinských památek zničených ruskou válečnou agresí. Koncert se koná ve čtvrtek 29. září v Obecním domě od 20:00 hod. Ve foyer Obecního domu by mohl být vystaven jeden rám s exponátem Petra Valoška. Členové PPCP se také dohodli na datu vánoční besídky, která se bude konat ve čtvrtek 15. prosince 2022 v prostorách Hotelu Alchymist (Prague Hall) za hudebního doprovodu Martina Vaverky a Markéty Bednářové.

Členy klubu čeká spousta práce, směrem k výstavám, jež se budou konat v Liberci nebo v Bratislavě, resp. samozřejmě k Biennale 2023, to jest nikoliv pouze ke zviditelnění PRESTIGE PHILATELY CLUB PRAGUE, nýbrž především k důstojné propagaci samotné filatelie, která byla v České republice i ve světě vždy přirozeným pojítkem mezi občany, a to v dobách dobrých i špatných.

pro web PPCP Mgr. Petr Jezdinský s poznámkami Hany Fenclové